Exposure Details
  Your location: Home  >  Exposure  >  KAI  >  Exposure Details
  Expose
  BIT2290321037 Analyzer
  Released in Vietnam
  Report

  The platform broadcasts a variety of virtual projects.

  This platform issues a lot of virtual projects. Illiquid. Unlicensed to operate in the host country, having activities associated with VNDC.

  The following is the original
  Nền tảng này phát hình rất nhiều dự án ảo.
  Nền tảng này phát hành rất nhiều dự án ảo, không có tính thanh khoản, thanh khoản kém, chưa được cấp phép hoạt động tại quốc gia sở tại, có hoạt động liên kết với VNDC.
  Scam

  Report

  Notification
  ×

  Confirmed to be solved?